Avtalsprinciper och Integritetspolicy

Avtalsprinciper

Genom anmälan till deltagande i något arrangemang anordnat av Nationell Estetisk Kongress ingås ett avtal mellan den anmäldes huvudman och Nationell Estetisk Kongress.

Anmälan till kongressen är bindande och sker via nätet på www.estetkongress.se fram till senast fredagen en vecka före aktuell kongress. Fullt pris debiteras för avbokad deltagarplats.

Anmäld deltagarplats kan överlåtas till annan medarbetare vid samma arbetsplats, detta måste ske skriftligt (mejl ok), med uppgifter om vem som ersättes samt motsvarande kontaktuppgifter för ersättare, tillsammans med alla ev. ändringar av gjorda val till info@estetkongress.se. Om överlåtelsen sker färre än 30 dagar före kongressen debiteras en överlåtelseavgift om 400:- + moms, sker överlåtelse tidigare tas ingen avgift ut.
Det är viktigt att vid anmälan göra samtliga val för deltagande till alla aktiviteter under kongressen, medverkan i aktivitet kan annars inte garanteras. Det är möjligt att för flera anmälda från samma arbetsplats få en gemensam faktura, förutsatt att detta begärs vid anmälan. Det är inte möjligt att anmäla sig till delar eller enstaka dagar av kongressen.

Force majeure, något hinder för genomförande av en kongress, som inte kunnat förutspås eller beaktats och som Nationell Estetisk Kongress inte kunnat hindra eller påverka, kan åberopas. Dylika omständigheter kan vara krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, eldsvåda, andra nödsituationer eller förbud som meddelats av en myndighet.

Integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Nationell Estetisk Kongress i Sverige AB står under nedanstående villkor.

Om Nationell Estetisk Kongress, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Nationell Estetisk Kongress i Sverige AB, Pillas väg 2, 266 51 Vejbystrand.

Nationell Estetisk Kongress har som huvudsyfte att organisera kongresser, i första hand för gymnasiets estetiska program. Nationell Estetisk Kongress organiserar också andra evenemang och möten kring utbildning, kultur och estetik.

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under specifika domänen: http://www.estetkongres.se med underdomäner. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän.

Denna integritetspolicy finns länkad längst ned på de webbsidor som Nationell Estetisk Kongress driver. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Villkorsändringar publiceras på www.estetkongress.se/avtalsprinciper-integritetspolicy/ som är den direktadress via dessa villkor alltid kan nås, såväl som i sidfoten på alla de webbsidor som Nationell Estetisk Kongress driver, som länkar till denna sida via textlänken ”Integritetspolicy”.

Nationell Estetisk Kongress följer alla de lagar och regler, inklusive GDPR, som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till tjänster som tillhandahålls via våra webbplatser, beställer material, köper produkter såsom kongressdeltagande eller liknande lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana tjänster och köp. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

När du besöker våra webbplatser och/eller när du laddar ned sidor via en webbläsare eller når våra webbsidor via e-mejlklient registreras dina besök via s.k. cookies. Sådan information används bland annat till att ge information om antalet besökare och vilka webbsidor på webbplatsen som besöks. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Om Cookies.

Om Cookies

Nationell Estetisk Kongress använder s.k. cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Nationell Estetisk Kongress webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Nationell Estetisk Kongress webbsidor behöver cookies för att fungera säkert och korrekt. Exempelvis för att logga in på ett användarkonto.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in.

Nationell Estetisk Kongress webbtjänster använder både sessioncookies och permanenta cookies på denna webbsida.

Du kan avstå ifrån att låta Nationell Estetisk Kongress webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på Nationell Estetisk Kongress webbsidor gäller copyright Nationell Estetisk Kongress i Sverige AB. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Nationell Estetisk Kongress webbsidor är Nationell Estetisk Kongress egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Nationell Estetisk Kongress samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Nationell Estetisk Kongress skriftliga medgivande. Detta gäller inte de dokument som är gjorda för utskrift, inbjudningar, konferensprogram och liknande.

Nationell Estetisk Kongress förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Nationell Estetisk Kongress. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktionalitet på Nationell Estetisk Kongress webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas såsom forum, kommentarer till bloggar, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Nationell Estetisk Kongress webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

  • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
  • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
  • Uppmaning till brottslig handling.
  • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
  • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
  • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
  • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
  • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Nationell Estetisk Kongress webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Nationell Estetisk Kongress har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Nationell Estetisk Kongress rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare eller deltagare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Nationell Estetisk Kongress – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Se stycket Copyright och Varumärken kring rättigheter för användargenererat innehåll.

Deltagaruppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Nationell Estetisk Kongress förbehåller sig rätten att neka till samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av Nationell Estetisk Kongress webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten, – tekniska eller kommersiella, som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: Syndikering av programkod via RSS (”RDF Site Summary” eller ”Really Simple Syndication”), XML (”Extensible Markup Language”, s.k. iFrames eller liknande s.k. web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från Nationell Estetisk Kongress, s.k. Syndikering av innehåll.”

Personuppgifter

Nationell Estetisk Kongress följer alla de lagar och regler, inklusive GDPR, som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på någon av Nationell Estetisk Kongress webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke härtill, att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Nationell Estetisk Kongress deltagarregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från kongresser eller konferenser och samarbetspartners.

För att ändra dina uppgifter, kontakta kundservice på följande e-postadress: webb@estetkongress.se eller på följande adress eller telefon: Nationell Estetisk Kongress i Sverige AB, 
Pillas väg 2, 266 51 Vejbystrand. 
Tel 0705-13 49 67.

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, organisera konferenser och kongresser, möten och evenemang, föreställningar och konserter, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register (exempelvis SPAR) vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Nationell Estetisk Kongress för nödvändig behandling på uppdrag av Nationell Estetisk Kongress, t ex i samband med samarbete för genomförande av kongress eller konferens, eller annat evenemang inom Nationell Estetisk Kongress arbetsområde eller för marknadsföring för detta. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och informationskanaler.

Borttagande av deltagaruppgifter

Som användare av Nationell Estetisk Kongress webbplatser kan du som användare när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta webbservice på följande e-postadress webb@estetkongress.se eller på nedan adress eller telefon ifall du vill att dina personuppgifter skall tas bort.

Nationell Estetisk Kongress i Sverige AB, 
Pillas väg 2, 266 51 Vejbystrand. 
Tel 0705-13 49 67.

Ansvarsfriskrivning

Nationell Estetisk Kongress kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Nationell Estetisk Kongress lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Nationell Estetisk Kongress kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Nationell Estetisk Kongress kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av Nationell Estetisk Kongress. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

Nationell Estetisk Kongress fråntar sig ansvaret för deltagarregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Nationell Estetisk Kongress webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.

Rulla till toppen